Văn bản - Quy định chung

Số/Ký hiệu: Văn bản 17/VBHN-VPQH 2018

Ngày ban hành: 10/12/2018

Trích yếu: Hợp nhất Luật Hải quan

Số/Ký hiệu: Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Ngày ban hành: 21/01/2015

Trích yếu: Hướng dẫn Luật hải quan

Số/Ký hiệu: Luật 54/2014/QH13

Ngày ban hành: 23/06/2014

Trích yếu: Luật hải quan

Số/Ký hiệu: Quyết định 194/QĐ-TCHQ 2013

Ngày ban hành: 22/01/2013

Trích yếu: Bổ sung mã loại hình quản lý hàng hóa XNK

Số/Ký hiệu: Quyết định 02/QĐ-TCHQ 2013

Ngày ban hành: 02/01/2013

Trích yếu: Ban hành bộ mã loại hình quản lý hàng hóa XNK