Văn bản - Sở hữu trí tuệ

Số/Ký hiệu: Văn bản 19/VBHN-VPQH 2013

Ngày ban hành: 18/12/2013

Trích yếu: Hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ

Số/Ký hiệu: Luật 36/2009/QH12

Ngày ban hành: 19/06/2009

Trích yếu: Sửa đổi Luật sở hữu trí tuệ

Số/Ký hiệu: Luật 50/2005/QH11

Ngày ban hành: 29/11/2005

Trích yếu: Luật sở hữu trí tuệ