Văn bản - Xuất xứ hàng hóa

Số/Ký hiệu: Công văn 3480/TCHQ-GSQL 2020

Ngày ban hành: 29/05/2020

Trích yếu: Về kiểm tra C/O

Số/Ký hiệu: Công văn 3229/TCHQ-GSQL 2020

Ngày ban hành: 19/05/2020

Trích yếu: Về C/O mẫu D điện tử

Số/Ký hiệu: Thông tư 12/2019/TT-BCT

Ngày ban hành: 30/07/2019

Trích yếu: Quy tắc xuất xứ hàng hóa Asean - Trung Quốc