Văn bản - Văn hóa phẩm

Số/Ký hiệu: Luật 62/2006/QH11

Ngày ban hành: 29/06/2006

Trích yếu: Luật điện ảnh

Số/Ký hiệu: Luật 28/2001/QH10

Ngày ban hành: 29/06/2001

Trích yếu: Luật di sản văn hóa