Văn bản - Kiểm tra sau thông quan

Số/Ký hiệu: Quyết định 1410/QĐ-TCHQ 2015

Ngày ban hành: 14/04/2015

Trích yếu: Ban hành Quy trình kiểm tra sau thông quan