Chuyên mục - Khiếu nại, tố cáo, bồi thường

Văn bản - Khiếu nại, tố cáo, bồi thường

Số/Ký hiệu: Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19/10/2020

Trích yếu: Hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

Số/Ký hiệu: Nghị định 31/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/04/2019

Trích yếu: Hướng dẫn Luật tố cáo

Số/Ký hiệu: Luật 10/2017/QH14

Ngày ban hành: 20/06/2017

Trích yếu: Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Số/Ký hiệu: Nghị định 75/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành: 03/10/2012

Trích yếu: Hướng dẫn Luật Khiếu nại

Số/Ký hiệu: Luật 02/2011/QH13

Ngày ban hành: 11/11/2011

Trích yếu: Luật Khiếu nại

Số/Ký hiệu: Luật 03/2011/QH13

Ngày ban hành: 11/11/2011

Trích yếu: Luật Tố cáo