Văn bản - Thủ tục hải quan điện tử

Số/Ký hiệu: Công văn 3229/TCHQ-GSQL 2020

Ngày ban hành: 19/05/2020

Trích yếu: Về C/O mẫu D điện tử

Số/Ký hiệu: Công văn 2174/TCHQ-GSQL 2019

Ngày ban hành: 12/04/2019

Trích yếu: Giải quyết vướng mắc C/O điện tử

Số/Ký hiệu: Nghị định 165/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 24/12/2018

Trích yếu: Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính