Văn bản - Đo lường

Số/Ký hiệu: Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

Ngày ban hành: 25/08/2015

Trích yếu: Đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Số/Ký hiệu: Thông tư 21/2014/TT-BKHCN

Ngày ban hành: 15/07/2014

Trích yếu: Đo lường đối với lượng hàng đóng gói sẵn

Số/Ký hiệu: Thông tư 28/2013/TT-BKHCN

Ngày ban hành: 17/12/2013

Trích yếu: Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Số/Ký hiệu: Nghị định 86/2012/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19/10/2012

Trích yếu: Hướng dẫn Luật đo lường

Số/Ký hiệu: Luật 04/2011/QH13

Ngày ban hành: 11/10/2011

Trích yếu: Luật đo lường