Chuyên mục - Dịch vụ XNK, logistics

Văn bản - Dịch vụ XNK, logistics

Số/Ký hiệu: Văn bản 03/VBHN-BGTVT 2019

Ngày ban hành: 31/01/2019

Trích yếu: Hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức

Số/Ký hiệu: Nghị định 163/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 30/12/2017

Trích yếu: Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Số/Ký hiệu: Thông tư 08/2011/TT-BKHĐT

Ngày ban hành: 01/08/2011

Trích yếu: Quy định nội dung Danh mục dịch vụ XNK Việt Nam

Số/Ký hiệu: Quyết định 28/2011/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 17/05/2011

Trích yếu: Ban hành Danh mục dịch vụ XNK Việt Nam

Số/Ký hiệu: Nghị định 87/2009/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19/10/2009

Trích yếu: Về vận tải đa phương thức