Thuộc tính văn bản

Thu gọn
Số/Ký hiệu Quyết định 2138/QĐ-BTC 2020
Ngày ban hành 18/12/2020
Ngày có hiệu lực 11/11/2020
Ngày hết hiệu lực
Người ký Đinh Tiến Dũng
Trích yếu Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Căn cứ ban hành văn bản Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; Nghị định 134/2016/NĐ-CP thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.
Văn bản triển khai, hướng dẫn
Văn bản bị sửa đổi
Văn bản bị sửa đổi bởi
Văn bản bị bãi bỏ
Văn bản bị bãi bỏ bởi
Văn bản được hợp nhất
Văn bản được hợp nhất bởi

Nội dung văn bản

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2138/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu

phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 87/20177NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa Bộ Tài chính với Bộ Y tế, Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch COVID - 19 theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ.

Chính sách quản lý đối với các mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Thủ tục, hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định này giao các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để phòng, chống dịch bệnh kịp thời.

2. Cơ quan hải quan làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu trong thông quan đối với hàng hóa tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đảm bảo việc nhập khẩu đúng mục đích miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sử dụng không đúng mục đích miễn thuế nhập khẩu thì xử lý theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật về quản lý thuế.

3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

4. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu; các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020 đến ngày có văn bản công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Y Tế, Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc BTC;
- Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCHQ (82b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

 

DANH MỤC

LINH KIỆN NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT MÁY THỞ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19
(Kèm theo Quyết định số 2138/QĐ-BTC ngày 18/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

STT

Tên mặt hàng

Tiêu chí

Mã HS

1

Quạt tản nhiệt

Quạt tân nhiệt, công suất không quá 125 kW, có lưới bảo vệ, dùng cho máy thở.

8414.59.41

2

Van điện từ

Van điện từ nhiều cửa thông khí, bằng kim loại, dùng cho máy thở.

8481.80.79

3

Bộ motor/động cơ

Bộ motor, một chiều, công suất trên 37,5W và không quá 750W, dùng trong máy thở.

8501.31.40

4

Màn hình

Mô đun màn hình LCD hiển thị thông số, loại đa sắc, dùng cho máy thở.

8528.59.10

5

Còi báo điện áp

Còi cảnh báo âm thanh, dùng cho máy thở.

8531.80.10

6

Cầu chì

Cầu chì nhiệt, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở.

8536.10.12

7

Phích cắm

Phích cắm, dòng điện dưới 16A, dùng cho máy thở.

8536.69.92

8

Dây cáp điện

Dây cáp điện đã gắn đầu nối điện, cách điện bằng plastic, đường kính lõi không quá 5mm, dùng cho máy thở.

8544.42.94

9

Dây cáp dữ liệu

Dây cáp chuyển dữ liệu có cổng USB, dùng cho máy thở.

8544.42.99