Bài viết liên quan tới từ khóa: phân loại hàng hóa

6 quy tắc áp mã HS code
06/04/2021 09:00 AM

6 quy tắc áp mã HS code

Các quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS một cách thống nhất thì việc phân loại phải tuân thủ các quy tắc chung. Những quy tắc giải thích chung được đưa ra nhằm đảm bảo chắc chắn rằng một...

Dịch vụ đăng ký phân tích phân loại
23/12/2020 05:35 PM

Dịch vụ đăng ký phân tích phân loại

Nitoda cung cấp dịch vụ đăng ký phân tích phân loại