Bài viết liên quan tới từ khóa: Kiểm tra chất lượng

Dịch vụ đăng ký kiểm tra chất lượng
23/12/2020 04:21 PM

Dịch vụ đăng ký kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa nhập khẩu là quá trình xem xét, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa bởi các cơ quan chức năng theo các quy chuẩn kỹ thuật chất lượng tương ứng mà Nhà nước đã...